Již několik let mají společnosti (a další právnické osoby uvedené v zákoně) povinnost zapsat  své „skutečné majitele“ do tzv. evidence skutečných majitelů. V podstatě lze ale říci, že do  1.6.2021 nebyla za neprovedení takových zápisů žádná relevantní sankce. To se od 1.6.2021  změnilo, protože nejsou-li skutečný majitelé zapsáni v evidenci, nelze ve společnosti rozdělit  zisk nebo rozhodovat na valných hromadách. 

  • Kdo je skutečný majitel? 

Obecně lze říci, že skutečný majitel je podle současné úpravy osoba, která má více než 25 %  hlasovacích práv ve společnosti nebo více než 25 % podíl na zisku. Pokud taková osoba není,  tak se zapisují tzv. náhradníci, kterým jsou osoby ve vrcholném vedení (například statutární  orgán nebo vrcholný manažer apod.). 

  • Co je třeba udělat? 

U společností s jednoduchou strukturou (pokud nebyly dosud zapsány do evidence) mohlo  dojít k tzv. automatickému průpisu do evidence z obchodního rejstříku. U takových  společností v podstatě stačí zkontrolovat, zda automatický průpis proběhl a zda je v pořádku,  případně – pokud průpis neproběhl či je nesprávný – je třeba zápis v evidenci změnit. 

U společností, které byly zapsány do evidence dle staré právní úpravy, je třeba zápis zpravidla  aktualizovat tak, aby odpovídal nové právní úpravě. 

U společností, jejichž skuteční majitelé nejsou zapsáni (zpravidla společnosti se složitější  strukturou, které nebyly dle předchozí úpravy zapsány vůbec) je třeba provést zcela nový  zápis. 

Zápisy provádí notář nebo soud, notářovi nebo soudu je samozřejmě potřeba adresovat  příslušný návrh (žádost) a doložit osoby skutečných majitelů potřebnými podklady (může jít  například o výpisy z obchodního rejstříku, seznamy společníků / akcionářů nebo jiné doklady,  kdy posouzení podkladů, které je třeba dodat, záleží vždy na konkrétním případu).  

Nezapomeňte tak tuto záležitost vyřešit, aby v budoucnu nedošlo k případným problémům  z důvodu neprovedení zápisu nebo v neprovedení aktualizace zápisu v evidenci skutečných  majitelů. 

JUDr. Lucie Straková 

advokátka & zapsaná mediátorka