Dne 1.1.2024 vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku a souvisejícím předpisů, kterým bylo poměrně podstatně změněno rodinné právo. V tomto článku se zaměříme na to nejdůležitější z této novely.

  • Určování otcovství

Dosud platí domněnka otcovství manžela, jestliže se dítě narodilo v době mezi zahájením řízení o rozvodu a třístým dnem po rozvodu. V této situaci může manžel a muž, který je otcem, učinit prohlášení o otcovství, pokud se k tomu manželka připojí (toto je nutné činit soudně) – dosud se muselo čekat na narození dítěte. Nově to bude možné učinit už k dítěti nenarozenému, a to i před matričním úřadem nebo zastupitelským úřadem ČR. Souhlasné prohlášení před matričním řízením ovšem nelze učinit po dobu probíhajícího soudního řízení o určení otcovství.

Shora uvedená úprava se však dle textace zákona nebude vztahovat na případy umělého oplodnění, kdy se má za to, že otcem je muž, který dal k umělému oplodnění souhlas (a to i když se dítě narodilo době mezi zahájením řízení o rozvodu a třístým dnem po rozvodu).

  • Příjmení osvojence

Osvojenec mladší 12 let má příjmení osvojitele. Dovršil-li osvojenec 12 let, může osvojitel před matričním úřadem prohlásit, že bude mít osvojenec příjmení osvojitele nebo že bude osvojenec příjmení osvojitele připojovat ke svému příjmení – k tomu ale musí mít souhlas osvojence. Nahrazení souhlasu osvojence soudem již není možné.

Dítěti staršímu 12 let nelze měnit příjmení bez jeho souhlasu, dojde-li ke změně společného příjmení rodičů nebo příjmení jednoho z nich určené pro společné dětí.

  • Připravovaná reforma rozvodů

Zákonodárce připravuje i velmi výraznou reformu rozvodů, kdy tyto návrhy si blíže popíšeme v tomto bodě:

Příčiny rozvratu vs. existence rozvratu

Chvályhodnou novinkou má být, že soud už nebude zkoumat příčiny rozvratu manželství, pouze existenci rozvratu. Jistě je řada případů, kdy ani pro samotné manžele a pro jejich budoucí kontakt po rozvodu (který je nutný, mají-li děti) není vhodné jitřit rány soudním výslechem, co se stalo a proč se rozvádějí. Příčiny rozvratu manželství soud musí zkoumat jen, navrhne-li manžel, který návrh na rozvod nepodal, zamítnutí návrhu na rozvod manželství.

V rámci tzv. nesporného (smluveného) rozvodu již nebude požadavek, aby spolu manželé 6 měsíců nežili (v praxi to stejně obvykle nikdo nekontroluje a neověřuje).

Soudní příslušnost

Mají-li manželé společné nezletilé dítě, bude soudně příslušný pro rozvod obecný soud nezletilého.

Výslechy a průběh rozvodu

Soud může od výslechů manželů upustit, pokud oba s rozvodem souhlasí a shodnou se na trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, respektive mají stejná skutková tvrzení pří jednání, a soud o tomto nemá pochybnosti.

Je-li to s přihlédnutím k okolnostem účelné, soud má usilovat o smíření manželů, kteří jsou při jednání přítomni.

Soudní poplatek za rozvod

Za tzv. nesporný rozvod má zůstat poplatek 2. 000 Kč, za sporný rozvod má jít o částku 5.000 Kč. Jestliže se manželé nakonec dohodnou, soud jim 3.000 Kč vrátí.

Děti

OSPODu se soud musí doptávat, zda zájem dítěte vyžaduje trvání manželství jen, jeli to ,,potřebné.“

Do občanského zákoníku má být fakticky doplněn zákaz tělesného trestání, duševního strádání a jiných ponižujících opatření vůči dětem. Zde může být velice zajímavé pozorovat budoucí rozhodovací praxi soudů. Například je ,,výchovná“ facka zakázaná? Dle textace návrhu novely by zakázaná být měla. Co všechno může být ,,ponižující opatření“? Pokud dítěti zakážu telefon nebo dostane domácí vězení za prohřešek, je to už také zakázané?

Návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů má obsahovat telefonní číslo e a-emailovou adresu účastníků, jsou-li navrhovateli známy.

V rámci opatrovnických řízení má být do zákona doplněno, že rodič, se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k druhému rodiči. Brání-li rodič bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči v péči o dítě nebo ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o úpravě poměrů dítěte. Toto ustanovení jistě budou skloňovat rodiče, kterým druhý rodič ve styku brání (nebo ti, kteří si to myslí). Samozřejmě bude otázkou, jak tohoto ustanovení ten který soudce využije (například zda převládne výklad, kdy soudce svěří z tohoto důvodu dítě druhému rodiči do péče, pokud o to tento rodič požádá, nebo zda půjde ,,jen“ o důvod vést řízení o styku).

Zákonodárce se zřejmě také snaží pomoci s výživným vůči rodičům, kteří výživné řádně neplatí. Splatnou peněžitou pohledávku výživného, o které rozhodl soud, má být možné za úplatu postoupit. Postupitel nebude postupníkovi za dobytnost pohledávky ručit. Toto by jistě mohlo pomoci všem dětem, na které rodiče neplatí, otázkou je, nakolik budou například inkasní agentury ochotny tyto pohledávky převzít.

Předběžné opatření, kterým má být dítě umístěno mimo péči rodičů či osoby dítěti blízké nebo příbuzné, může soud nařídit jen na návrh OSPODu. V ostatních případech může být předběžné opatření nařízeno jen na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo bez návrhu.

Zákon má dále regulovat novinku – tzv. prozatímní úpravu poměrů dítěte (jde o situace, kdy bude v zájmu dítěte, aby do jeho poměrů bylo zasaženo). Bude moci být vydáno i před zahájením opatrovnického řízení. Rozhodnout by se mělo do 3 měsíců a doba trvání by měla být 3 měsíce. Odvolání nemá být přípustné, ale má být přípustné proti prodloužení, změně a zrušení. Předběžná a prozatímní úprava poměrů dítěte předběžným opatřením podle občanského soudního řádu má být vyloučena. Na prozatímní úpravu se tedy nemají užít ustanovení občanského soudního řádu o předběžném opatření.

Pro rozhodnutí o výkonu rozhodnutí není nutné nařizovat jednání. Lze ukládat donucovací pokuty, kdy výše nesmí být nižší než 5.000 Kč a nesmí přesahovat 50.000 Kč, takové pokuty je možné nadále ukládat opakovaně. O nařízení výkonu rozhodnutí má soud rozhodovat bezodkladně, zpravidla nejpozději do 2 měsíců.

Spojené řízení o rozvodu s opatrovnickým řízením

Mají-li manželé společné nezletilé dítě, bude spojené řízení o rozvodu s opatrovnickým řízením pro dobu před rozvodem a po rozvodu. Není-li spojení řízení vhodné, bude je soud moci vyloučit k samostatným řízením. Právní moc rozsudku o rozvodu nastane nejdříve společně s právní mocí rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého pro dobu před rozvodem a po rozvodu.

JUDr. Lucie Straková, advokátka & zapsaná mediátorka