JUDr. Lucie Straková

advokátka & zapsaná mediátorka


V roce 2013 jsem vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2016 jsem na téže univerzitě získala titul doktora práv.

Jako studentka a poté jako koncipientka jsem působila v advokátních kancelářích, kde jsem získala generální praxi. V roce 2016 jsem byla jako advokátka zapsaná do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a kromě advokacie se věnuji i mediaci. Od roku 2020 jsem zapsaná mediátorka registrovaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Ve své praxi se zaměřuji zejména na rodinné, trestní a občanské právo, jakož i na soudní spory. Zabývám se ale i pracovním právem, právem nemovitostí a právem obchodním.

Při své práci vždy kladu důraz na osobní potřeby klienta, kvalitu a rychlost poskytování právních služeb. Pokud je to možné a pokud s tím klient souhlasí, preferuji uzavření dohod a v rodinných záležitostech se snažím klienty vést tím směrem, aby na prvním místě byl zájem dítěte.

Právní služby

Rodinné právo


 • Zastupování v rozvodovém řízení
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů či vyjmutí věcí ze společného jmění manželů
 • Předmanželské smlouvy
 • Úprava poměrů k dětem (úprava styku s rodičem, výživné dětí)
 • Zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • Určení a popření otcovství

Občanské právo


 • Vyhotovení a revize smluv a závazkové vztahy
 • Odpovědnost za škodu a  bezdůvodné obohacení
 • Vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy, sousedské vztahy
 • Práva spotřebitele
 • Dědictví

Soudní spory


 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování v soudních, rozhodčích a řízeních
 • Ústavní stížnosti

Trestní právo


 • Kompletní obhajoba a zastupování před orgány činnými v trestním řízení
 • Zastupování poškozeného či zúčastněné osoby v trestním řízení a vymáhání škody vůči státu za nezákonné trestní stíhání
 • Vazební řízení a trestní oznámení
 • Alternativní způsoby řešení trestních sporů (podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, dohoda o vině a trestu)
 • Žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Obchodní právo


 • Zakládání, změny a likvidace společností a družstev
 • Vyhotovení zakladatelských dokumentů
 • Zápisy změn v obchodním rejstříku
 • Majetkové vypořádání obchodních společností
 • Právo směnečné a šekové, cenné papíry
 • Obchodní spory
 • Insolvence (právní poradenství fyzickým i právnickým osobám, vymáhání pohledávek, zastupování v insolvenčním řízení, spolupráce s insolvenčními správci)

Právo nemovitostí


 • Vyhotovení nebo revize kompletní smluvní dokumentace v souvislosti s darováním, koupí či prodejem nemovitosti (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o advokátní úschově, zajištění advokátní úschovy)
 • Vyhotovení nebo revize nájemních a podnájemních smluv, výpovědi z nájemních smluv
 • Řešení sporů s nájemníky a pronajímateli, dlužné nájemné, výpověď z nájmu
 • Vyhotovení nebo revize smluv týkajících se zatížení nemovitostí (zástavní právo, věcná břemena, služebnosti)
 • Uplatnění práv z vad staveb, reklamace, náhrady škod.

Pracovní právo


 • Vyhotovení a revize pracovních smluv a dohod, výpovědí z pracovního poměru
 • Změny a ukončení pracovního poměru
 • Náhrada škody v pracovněprávních vztazích
 • Uplatnění nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Pracovněprávní spory

Správní právo


 • Zastupování ve správním řízení před správními orgány a správními soudy
 • Zastupování v řízení o přestupcích a správních deliktů
 • Vyhotovení opravných prostředků proti rozhodnutí správního orgánu, žaloby proti rozhodnutí správního orgánu
 • Vyhotovení kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu
 • Ochrana proti nečinnosti správního orgánu

Advokátní úschovna


 • Advokátní úschova listin
 • Advokátní úschova finančních prostředků – korunový i eurový účet

Ověřování podpisů


 • Prohlášení o pravosti podpisu advokátem, které nahrazuje úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy

Lustrace exekucí


 • Ověřování firem a osob, zda-li nejsou v exekuci

Mediace


Mediace je způsob mimosoudního řešení sporu za pomoci třetí nestranné osoby – mediátora. Mediace je způsob řešení situace, kdy se sejdeme a za mé přítomnosti spolu hledáme nejlepší možné realné řešení pro Vaší konkrétní situaci.

Mediace je dobrovolná, já jako zapsaná mediátorka podléhám mlčenlivosti a jsem nestranná. Pokud zvolíte cestu mediace, není tím do budoucna dotčeno Vaše právo domáhat se řešit věc soudní cestou. V případě, že pomocí mediace spolu vyřešíme Vaší situaci, mediace končí sepsáním mediační dohody, kterou lze použít před soudem.

Mediace je vhodná pro každého, kdo chce svůj spor vyřešit smírnou cestou. Mediace umožňuje stranám pochopit jejich vzájemné chování a pomoci společně komunikovat.

V případě zájmu o mediaci mě neváhejte kontaktovat a k samotné mediaci a jejímu průběhu Vám ráda řeknu vice informací. Věnuji se mediacím rodinným, civilním o obchodním. Od roku 2020 jsem zapsaná mediátorka registrovaná v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Odměna

Úvodní telefonická konzultace nebo email nepřesahující 30 min je zdarma (pro advokaci i mediaci).

 • Smluvní odměna za poskytování právních služeb je vždy stanovena dohodou mezi mnou a klientem s ohledem na předmět a povahu věci. Je možné domluvit se na hodinové sazbě, fixní odměně za celý případ, na měsíčním paušálu (při dlouhodobé spolupráci) či odměně vycházející z výsledku sporu.

Pokud není odměna sjednána, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

 • Smluvní odměna za poskytování mediačních služeb je 2.000,-Kč plus DPH za každou započatou hodinu pro rodinné a civilní mediace a 2.500,-Kč plus DPH za každou započatou hodinu pro obchodní mediace. Pokud se klienti nedomluví jinak, mediaci platí obě strany rovným dílem.

Jsem plátce DPH.


Česká advokátní komora byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Reference

Chtěla bych moc poděkovat za  profesionální, vstřícný a úžasný přístup paní doktorky Strakové, která mě zastupovala. Její jednání je lidské, pro svého klienta je vždy k dispozici, vyslechne a poradí. Mohu opravdu JUDr. Strakovou jenom doporučit.

Simona V.

Lucie je maximálně flexibilní advokátka a pro nás tak trochu “concierge” pomoc snad ve všech oblastech našeho života. V rodině nám za poslední dva roky pomohla s řešením situací v otázkách pracovních i firemních smluv. Také úspěšně vyřešila mezinárodní rozvod (vč mediace), což bychom jinak řešili velmi dlouho. Díky Lucii to pro nás bylo o pár podpisech a prakticky bez starostí.

Dokonce nám pomohla v situaci, kdy naše babička byla náhle hospitalizována na delší dobu v nemocnici a potřebovala dát plnou moc mamince, aby za ní mohla řešit formality. Lucie velmi ochotně a profesionálně vše pomohla vyřešit maximálně vřelým přístupem, babička si jí zamilovala a my tím nemuseli v již tak složité situaci řešit další starosti. I přesto, že má mnohem větší kauzy na práci a ta naše byla spíše otrava než kauza tak jsme jí velmi vděční. Mohu jedině doporučit! Neznám advokáta s tak širokou odborností.

Jana T.

Paní advokátka nás jako firmu zastupovala v několika případech. Vždy byl její přístup perfektvní. Především proto, že je rychlá, spolehlivá a velmi upřímně nám naši situaci z právního hlediska vysvětlila a popsala naše možnosti. Což je něco, co u advokáta hledáme. Také nám při řešení potřebného vyšla maximálně vstříc a to nám situaci velmi usnadnilo.

Michaela Velechovská

VEVA CZ s.r.o.

JUDr. Lucie Straková je vždy rychlá, precizní, dobře připravená a je s ní radost spolupracovat.

Petr
Myslím si že Lucie má široké spektrum znalostí je sympatická a ochotně věnuje svůj čas lidským problémům a trápením. Velice mi pomohla řešit rodinné problémy týkající se dědictví a vytvoření smysluplné závěti.
Daniel

Moje první zkušenost s advokátní kanceláří JUDr. Lucie Strakové byla mediace. Protože jsem s jejím profesionálním přístupem byla velice spokojená, začala jsem využívat i její služby v jiných oblastech práva obchodního i rodinného. Vynikající je rychlost, vstřícnost, bezchybná práce a velmi příjemná komunikace. Už jsem paní doktorku doporučila několika známým.

Hanka H.

Věřím v empatii, lidský přístup, profesionalitu a hledání způsobů této advokátky, jak pomoci lidem ve velmi složité situaci. I když nejsme ještě v cíli, věřím, že s touto advokátkou JUDr. Lucií Strakovou a i přístupem všech zúčastněných pomáhajících osob, bychom měli dosáhnout spravedlivého vítězství. Děkuji.

Mirka

Paní doktorku Lucii znám z doby, kdy pracovala jako koncipientka advokátní kanceláře. Díky své svědomitosti, pečlivosti a snaze dovést spor ke zdárnému konci  nehleděla na konec pracovní doby. Snažila se nalézt co nejlepší řešení pro  klienta. Volný čas trávila studiem judikátů prospěšných pro klienta a dalším právnickým studiem.  Svým profesionálním přístupem předčila svého zaměstnavatele.

Vřele doporučuji.

Eva H.

JUDr. Straková mě zastupovala při prodeji nemovitostí, připravila smlouvy a zastupovala mě při řešení všech problémů a záležitostí s kupujícími. Vše bylo připravené profesionálně a pečlivě, paní doktorka na mé dotazy vždy rychle reagovala a byla velmi příjemná. Byla jsem maximálně spokojená a paní doktorkou, rozhodně doporučuji!

Lenka Kofroňová

Se službami paní doktorky jsem byla naprosto spokojená. Oceňuji, jak rychle a srozumitelně dokáže laikovi vše vysvětlit a spolupráce s ní byla velice příjemná. Pokud budu potřebovat v budoucnu advokáta, určitě se obrátim znovu na ní.

Ing. Iveta Větrovec
CHCI PŘIDAT RECENZI

Spolupráce

Novinky

VŠechny články

Kontakt

JUDr. Lucie Straková

Ev. č. ČAK: 17123
IČO: 05416311
DIČ: 8756080014
ID Datová schránka: jyr4ztn
Sídlo: Babická 2379/1a, Praha 4

Pobočka: Jesenice – Osnice
E-mail: strakova@akstrakova.cz
Telefon: +420 602 333 137

Neváhejte se na mne kdykoliv obrátit. Úvodní telefonická konzultace nebo email nepřesahující 30 min je zdarma (pro advokaci i mediaci).